U bent hier : Info > Dienstverlening
Laatst aangepast op 31-08-2014
© Basisschool Sint-Antonius - Versie 5.0

HET CENTRUM VOOR LEERLINGBEGELEIDING (CLB)

Vanaf september 2000 werden de diensten van de voormalige PMS- en MST-instellingen bijeengebracht in nieuw opgerichte CLB’s (Toepassing van het decreet op de leerlingenbegeleiding van 1 december 1998).
Onze school sloot een overeenkomst voor leerlingenbegeleiding af met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding, Visstraat 14 te 9900 Eeklo.
Dit betekent dat onze leerlingen tijdens de volledige studieperiode in onze school door de medewerkers van dit centrum gevolgd en ondersteund worden.

De opdrachten van het CLB situeren zich op vier domeinen :
        - het leren en studeren
        - de onderwijsloopbaan
        - de preventieve gezondheidszorg
        - het psychisch en sociaal functioneren

De medische tussenkomsten zijn voortaan :

1) Algemeen medisch onderzoek voor de kinderen van de 2de kleuterklas en van het 5de leerjaar lager onderwijs. Dit onderzoek gebeurt in de gebouwen van het CLB.

2) Gerichte medische consulten in 1ste kleuterklas, 1ste leerjaar en 3de leerjaar. Deze gerichte onderzoeken gebeuren, waar het kan, op de school zelf.

3) Opvolgen van het vaccinatiebeleid en voorkoming van besmettelijke ziekten en hoofdluizen.

4) Begeleiden van leerlingen met overgewicht.

Voor wat betreft de andere begeleidingsopdrachten van het CLB beschikken wij over een vaste medewerker voor onze school. Deze medewerker volgt de leerlingenbesprekingen mee op school, helpt bij testing einde kleuterschool en einde lagere school, helpt adviseren bij eventuele ontwikkelings- en leermoeilijkheden en studieoriëntering.

Bij vragen of problemen van medische, pedagogische of oriënterende aard, kan het CLB steeds geraadpleegd worden op het nummer 09/377 36 50.

De CLB-equipe voor onze school :

        - Vaste schoolbegeleider : Mevr. Ellen Cocquyt
        - Sociaal verpleegkundige : Mevr. Marleen van de Kerckhove
        - Maatschappelijk werker : Mevr. Cindy Bourgonjon
        - De schoolarts : Dokter Valerie Vermeiren

REVALIDATIECENTRUM "KLIMOP"

Via CLB, taakleraar of klastitularis kan uw kind geadviseerd worden om contact op te nemen met "Klimop", voor het volgen van lessen logopedie, ergotherapie,...
Deze dienst is te bereiken in de Melkerij 25 te Eeklo of op het telefoonnummer : 09/376 83 11 (fax : 09/376 83 29).

Leerlingen die deze lessen tijdens of na de klasuren volgen, dienen wel voor eigen vervoer te zorgen.

BEGELEIDING ONTWIKKELINGS- EN LEERBEDREIGDE KINDEREN

De zorg voor de zwaksten in onze schoolgemeenschap ligt ons nauw aan het hart.
Daartoe beschikken we in onze school over een zorgcoördinator, juf Sabine Maes.

Naast het individueel begeleiden van kinderen met een tijdelijke leer- of ontwikkelingsachterstand volgen zij, samen met directie en CLB-medewerker, alle zorgkinderen mee op, helpt zij de klastitularissen bij het opstellen en uitvoeren van adequate handelingsplannen. Bovendien helpt zij mee in de klas bij het werken met gedifferentieerde leerlingengroepen. Zij wonen steeds de leerlingenbesprekingen van alle zorgkinderen bij en actualiseren de leerlingendossiers.
Bij de kleuters zal juf Anne naast haar opdracht bij de kleinste kleuters en als gymjuf ook een aantal uren bijspringen als zorgjuf.

NIVEAULEZEN

In het tweede, derde en vierde leerjaar, wordt vanaf oktober aan niveaulezen gedaan, in het eerste leerjaar begint men daarmee na de krokusvakantie.
Dit wil zeggen dat de kinderen van deze leerjaren in verschillende leesgroepen worden verdeeld. De kinderen in elke leesgroep hebben ongeveer hetzelfde leesniveau.  De groepjes zijn klein (4 à 6 kinderen).  Per groep is er een verantwoordelijke.

De minst goede lezertjes worden begeleid door de klastitularis en de taakleraar, de betere door vrijwilligers (leesmoeders en -vaders).

Per week wordt een half uur aan niveaulezen gedaan.

De leesintensiteit van deze groepen is zeer hoog en bevordert het technisch lezen in hoge mate.

OVERGANG DERDE KLEUTERKLAS - EERSTE LEERJAAR

In de tweede helft van het schooljaar worden aan de leerlingen van de derde kleuterklas enkele beperkte schoolrijpheidstesten voorgelegd.

De resultaten hiervan kunnen een eerste aanwijzing geven of en in hoeverre uw kind klaar is om de eerste klas aan te vatten.

Indien deze resultaten overduidelijk aantonen dat er ernstige tekorten voorkomen in het rijpingsproces van een kleuter zullen de ouders uitgenodigd worden tot een persoonlijk gesprek met de CLB-verantwoordelijke, de klastitularis en de directeur. Dit gesprek kan aanleiding geven tot meer specifieke en diepgaander onderzoeken.